සිදුවීම්

ඩෙල්ටා යෙදුම් තාක්ෂණයේ සෑම විටම අළුත් දෙයක් අත්විඳිය හැකිය. එය නව සංවර්ධනයක් හෝ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සමීප සහයෝගයෙන් පවතින යන්ත්‍රවල වැඩිදියුණු කිරීම් වේවා.

ඔබට යාවත්කාලීන වීමට අවශ්‍යද? වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා පහත මාතෘකා වලින් එකක් තෝරන්න:

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?