බහු සංරචක පද්ධතිය

වෙනි බ්රහස්පතින්දා, 14 මැයි 2020 by
බහු සංරචක පද්ධතිය

ඩෙල්ටා ඇප්ලිකේෂන් ටෙක්නික්ස් විසින් සංරචක 7 ක් දක්වා මාත්‍රා කිරීම සහ යෙදීම සඳහා බහු සංරචක පද්ධති යන්ත්‍ර කිහිපයක් නිපදවා ඇත.

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?