සබඳතා තොරතුරු

ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් හෝ ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක්, යෝජනා හෝ අදහස් තිබේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න:

 

ඩෙල්ටා යෙදුම් තාක්ෂණය (ඔපසෙල්ට් - බෙල්ජියම්)

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල

පාර්ක්බොස් 1, බීඊ -9500 ඔපසෙල්ට්, බෙල්ජියම්

tel +32 54 48 01 80

ෆැක්ස් +32 54 48 01 79

sales@delta-at.be

www.delta-at.be

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු (ඔපසෙල්ට් - බෙල්ජියම්)

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල

පාර්ක්බොස් 1, බීඊ -9500 ඔපසෙල්ට්, බෙල්ජියම්

tel +32 54 51 81 11

ෆැක්ස් +32 54 51 81 16

sales@delta-engineering.be

www.delta-engineering.be

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ස්වයංක්‍රීයකරණය (මෙරිසර් - රොමේනියාව)

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල

වීදිය 133 නො. 1, RO-437349, Merisor, Tautii Magheraus, ROMANIA

tel + 40 362 402 960

ෆැක්ස් + 40 362 402 961

Administration@delta-engineering.be

www.delta-engineering.ro

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු (ජීඒ, දුලූත් - යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්)

ඩෙල්ටා ඉංජිනේරු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල

2880 උතුරු බර්ක්ලි ලේක් පාර - සූට් 3, දුලූත්, ජීඒ 30096 - යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්

tel + 1 678 250 6356

ෆැක්ස් + 1 678 935 3554

sales@delta-engineering-usa.com

www.delta-engineering-usa.com

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?